Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied
Onze voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen van Clown Poefie’s webshop.

De klant accepteert ontegensprekelijk al onze voorwaarden die tot stand komen dmv een overeenkomst van welke aard dan ook tussen u als klant en Clown Poefie’s webshop. Elke afwijking van onze voorwaarden is slechts geldig indien deze door ons schriftelijk bevestigd zijn. Clown Poefie’s webshop heeft ten allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Clown Poefie’s webshop  te wijzigen.

Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen

Prijzen en betaling
Onze prijzen (€) zijn excl. vrachtkosten en momenteel vrijgesteld van BTW voor alle orders binnen België. Indien het volledige verschuldigde bedrag (dus inclusief de verzendingskosten) niet binnen de 5 werkdagen op onze rekening (BE66 7380 4105 2543 – BIC : KREDBEBB ) staat, behoudt Clown Poefie’s webshop zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

Overeenkomsten en aanbiedingen
Een overeenkomst komt tot stand na plaatsing van een order via de webwinkel en de betaling ervan via overschrijving. We sturen de klant een orderbevestiging. Deze bevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres en het adres waar het product naar toe gestuurd wordt; het ordernummer van de overeenkomst en gegevens van Clown Poefie’s webshop, waar de klant met vragen over de bestelling terecht kan.

Volgens de wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming) van 6 april 2010, heeft u recht op herroeping van de bestelling: U kunt uw bestelling (of een deel ervan) binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering van de producten terugsturen. De verzendingskosten van het al dan niet gedeeltelijk terugzenden van uw bestelling vallen ten laste van u, als koper.

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen, wordt het aankoopbedrag (dit is exclusief de verzendingskosten) terugbetaald, wettelijk binnen de 30 dagen, in de praktijk, behalve bij onvoorziene omstandigheden, veel sneller. Het spreekt voor zich dat de artikelen in de oorspronkelijke verpakking zitten, alle labels nog bevatten, niet gebruikt zijn en nog in originele staat zijn.

Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Clown Poefie’s webshop gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Clown Poefie’s webshop.

Alle aanbiedingen van Clown Poefie’s webshop zijn vrijblijvend en Clown Poefie’s webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

De registratie bij Clown Poefie’s webshop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Clown Poefie’s webshop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Clown Poefie’s webshop verrichte leveringen. Clown Poefie’s webshop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Levering, levertijden en verzending
Verzendkosten voor België : 10 €, franco-levering v.a. 80,-€ (bedrag excl. vrachtkosten)
Verzendkosten voor Nederland : 12 €
Verzendkosten andere landen : op aanvraag

Clown Poefie’s webshop levert zo snel als mogelijk. Elke aanvraag wordt binnen de 48u verwerkt, maar kan variëren vanwege de drukte. De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant. De door Clown Poefie’s webshop opgegeven levertijden blijven indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de levertijd meer dan 14 dagen bedraagt (vb. tijdens vakantie van Clown Poefie’s webshop)  dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. De ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

Artikelen worden slechts verzonden als de betaling is ontvangen. Clown Poefie’s webshop is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door verzending. Indien u dit wenst, kan u de goederen persoonlijk komen af halen, na afspraak.

Clown Poefie’s webshop behoudt zich te allen tijde het recht voor om eenzijdig de prijzen te wijzigen in functie van de inflatie en/of kostenstijging van het transport.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
Clown Poefie’s webshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transport stoornissen, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Klachten
Clown Poefie’s webshop staat er voor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de specificaties die opgenomen zijn in de webwinkel bij overeenkomst. Kleurverschillen kunnen voorkomen en de koper accepteert dit.

Kortingscodes
De door Clown Poefie’s webshop uitgegeven kortingscodes zijn maximaal een maand geldig, of tot de datum vermeld via de communicatie van de kortingscode.  Dit geldt niet voor cadeaubonnen. 

Communicatie
Clown Poefie’s webshop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Clown Poefie’s webshop, dan wel tussen Clown Poefie’s webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Clown Poefie’s webshop.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Clown Poefie’s webshop is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België, provincie Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde..

Clown Poefie’s webshop
Kreek 1b
9130 Kieldrecht (O-Vlaanderen)
BTW BE 0835.104.870
Rekeningnr. IBAN : BE66 7380 4105 2543 – BIC : KREDBEBB

Kleine onderneming niet gehouden tot het indienen van BTW-aangifte, overeenkomstig artikel 53, 3° van het BTW-wetboek en artikel 18 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992.